Verkoopsvoorwaarden

Bestellen

Betalen

Verzending

Algemene voorwaarden

1. Toepassing
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1. Application
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Deze algemene verkoopsvoorwaarden(AVW) zijn van toepassing op alle aanbie- dingen, overeenkomsten, diensten en facturen uitgaande van All Food Machines (AFM).
De algemene voorwaarden van de koper worden expliciet uitgesloten. Partijen erkennen na kennisname van deze algemene verkoopsvoorwaarden, dat er een contractueel evenwicht bestaat m.b.t. de wederzijdse rechten en plichten, over- eenkomstig de wet van 14.07.1991. De ongeldigheid van éen of meerdere clau- sules van deze voorwaarden brengen de geldigheid van deze overeenkomst en de andere clausules niet in het gedrang. Bij gebreken aan overeenkomst tussen de partijen wordt de ongeldige clausule vervangen door overeenkomstige be- palingen van het gemeenrecht.
2. Levering-leveringstermijn-overdracht van risico.
De leveringstermijn geldt slechts ten indicatieve titel. AFM is niet aansprakelijk voor het niet- leveren op deze data. De overdracht van het risico van verlies of schade vindt plaats bij het verlaten van ons magazijn.
Wanneer de levering een testopstelling betreft, dienen de testen binnen de 5 werkdagen uitgevoerd te worden door de koper tenzij anders schriftelijk over- eengekomen. De koper stemt er mee in na levering en tot bij voltooiing van een geslaagde test, indien van toepassing, de apparatuur tegen alle vormen van schade te verzekeren, evenals tegen diefstal. Wanneer de koper begint te werken met de apparatuur wordt de apparatuur als aanvaard geacht.
3. Eigendomsoverdracht
AFM blijft eigenaar van de geleverde goederen totdat de koper de volledige koopprijs, inclusief alle eventuele kosten, rente en incassokosten heeft voldaan. Bijgevolg kan de koper op geen enkele wijze over de nog niet volledig betaalde goederen beschikken meer in het bijzonder kan de koper ze niet aan derden in onderpand geven, incorporeren in andere goederen, in eigendom overdragen of belasten met enige zekerheid.
4. Prijzen
Onze prijzen gelden voor levering franco op vrachtwagen aan het adres van de koper.De koper verplicht zich op zijn kosten de nodige maatregelen te treffen om het afladen, de toegang, de doortocht, plaatsing, het monteren en de elektrische aansluiting van het materiaal toe te laten.Alle genoemde prijzen zijn netto, excl. BTW, eventuele andere rechten, belastingen, recyclagebijdrage en leveringskos- ten, tenzij de overeenkomst anders bepaalt.
5. Betalingsvoorwaarden
Al onze facturen zijn contant betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Alle facturen die onbetaald zijn op hun vervaldatum worden zonder vooraf- gaande ingebrekestelling verhoogd met een conventionele interest van 15% per maand vanaf de factuurdatum. Bovendien zal elke niet of laattijdig betaalde factuur van rechtswege zonder ingebrekestelling een forfaitaire en onherleidbare vergoeding met zich meebrengen van 15% met een min. van € 50. Alle gerech- telijke en buitengerechtelijke kosten, gemaakt ter inning van het verschuldigde bedrag, zijn ten laste van de koper. Bij twijfel over de nakoming van de betalings- verplichting van de koper, zoals wanneer er sprake is van uitstel van betaling,fail- lissement of aanvraag daartoe, beslaglegging stillegging of liquidatie, eerdere niet tijdige betalingen, etc... kan AFM overgaan tot een gedeeltelijke of volledige voorschotfactuur.Voor bestellingen onder de €200(excl. BTW) zal een supplement worden aangerekend voor transport- en administratiekosten.
6. Klachten
Klachten m.b.t. de factuur of levering dienen bij AFM per aangetekend schrijven toe te komen binnen de 8 dagen vanaf factuurdatum, resp. leveringsdatum. Na het verstrijken van deze termijn zijn ze niet meer ontvankelijk. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichting.
7. Annulering en retourzendingen
In geval van gehele of gedeeltelijke afzegging van de bestelling door de ko- per, waarvoor o.m niet afname van de bestelling als indicatie geldt, is aan All Food Machines een forfaitaire annulatievergoeding verschuldigd van 25% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 250,00, meer wettelijke in- tresten vanaf de datum van ingebrekestelling. In geen geval kan de koper bij bestelling op maat of bij bestelling van stukgoed deze afzeggen. De koper kan dan verplicht worden tot afname van de bestelling en betaling van de koopprijs onder verbeurte van betaling van een dwangsom van € 250,00 per vastgestelde niet-afname.
Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AFM zijn niet toegestaan en ontslaat de koper niet van zijn betalingsverplichtingen.
8. Waarborg
De garantie op apparatuur is afhankelijk van en bepaald door de producent van deze apparatuur. Op occasiemachines is er een garantie van 6 maand.De garantie vangt aan vanaf de leverdatum die in artikel 2 is gedefinieerd, behou- dens de hierna genoemde uitzonderingen. Er wordt geen garantie gegeven op slijtagedelen en verbruiksartikelen. De verkoper is uit hoofde van deze garantie niet aansprakelijk in het geval de koper verzuimt de instructies te volgen van het gebruik, de reiniging en/of het onderhoud van de apparatuur en het verzuim hiervan het defect van de apparatuur heeft veroorzaakt; de koper de apparatuur wijzigt of repareert, toestaat dat een derde dit doet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper reserveonderdelen gebruikt die niet door producent werden goedgekeurd; de koper verzuimt de verkoper onmiddel- lijk na ontdekking van een defect binnen de 8 dagen aangetekend op de hoog- te te stellen; het defect is veroorzaakt door normale slijtage, verkeerd gebruik, ondeskundig handelen van de operator, gebruik voor andere doelen dan de gespecifieerde, gebruik van ongeschikte randapparatuur, software of niet goed- keurde accessoires of door overmacht.Software- en virusproblemen vallen nooit onder de softwaregarantie.Alle herstellingen worden conform onze standaarden uitgevoerd en verlengen noch de garantieperiode noch het ontstaan van een nieuwe garantie voor het materiaal of de niet vervangen onderdelen.
9. Verantwoordelijkheid
AFM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van of schade aan softwareprogramma’s gedurende de herstelling of upgrade, ongeacht het feit dat zij al dan niet onder garantie vallen. Bovendien zal de klant AFM schadeloos stellen tegen elke vordering, juridische actie of eis van buitencontractuele of van andere aard van een derde partij, direct of indirect voortspruitend of verband houdend met de goederen of geleverde diensten, in de mate dat zulke vordering, juridische actie of eis geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door of toe te schrijven is aan de klant.
10.Rechtsbevoegdheid
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, diensten en facturen is
het Belgisch recht van toepassing. Beide partijen erkennen en aanvaarden de absolute bevoegdheid van de rechtbank van Gent.
Ces conditions générales de vente s’appliquent aux offres, accords, services et factures émanant de la SPRL All Food Machines (AFM).
Les conditions générales du client sont explicitement excludes. Les parties recon- naissent, àprès avoir pris connaissance de ces conditions de vente générales, qu’il y a un équilibre contractuel en ce qui concerne les droits et obligations mutuels, conformément à la loi du 14.07.1991. La nullité d’une ou plusieurs clau- ses de ces conditions, n’a pas d’influence sur la validité de cette convention et les autres clauses.
2. Livraison - délai de livraison - transfert de risques
Le délai de livraison est mentionné à titre indicatif. AFM ne peut être tenue responsable en cas de non-exécution d’une livraison dans ce délai. Le transfert du risque de perte ou de dommage a lieu au moment de là sortie des marchan- dises de nos magasins. Quand il s’agit d’une livraison d’une machine d’essai, les tests doivent se passer par l’achteur dans les 5 jours de travail, sauf s’il a été convenu autrement par écrit. Après la livraison et à achèvement d’un test réussi, l’acheteur donne son accord, si d’application, à assurer l’apprareil contre toutes les forms de dommange, ainsi que contre le vol. Quand l’acheteur commence à travailler avec l’appareil, celui-ci est jugé comme accepté.
3. Transfert de propriété
AFM reste propriétaire des marchandises livrées jusqu’au paiement complet du prix total par l’acheteur, y compris, intérets et frais d’encaissement éventuels. Par conséquent, l’acheteur ne pourra pas aucune manière disposer des marchan- dises qu’il n’aurait pas entièrement payées en particulier, l’acheteur ne pourra les mettre en gage à des tiers, les incorporer dans d’autres marchandises, en transférer la propriété ou les affecter à une quelconque garantie.
4. Prix
Nos prix s’étendent pour livraison franco sur camion à l’adresse de l’acheteur. L’acheteur prend soin à son compte pour que l’installation puisse avoir et rac- cord électrique
Tous les prix mentionnés s’étendent nets, hors TVA et autres droits, éventuels d’au- tres taxes, cotisation de recyclage et frais de livraison, sauf mention contraire prévue dans le contrat.
5. Conditions de paiement
Toutes nos factures sont payables au comptant dans les 14 jours suivant la date d’émission de la facture. Si la facture n’est pa payéé à la date d’échange, le montant de la facture sera , de plein de droit et sans mise en demeure précé- dente, etre augmenté avec 15% d’intéret par mois à compter de la date de facturation. En,outre, toute facture impayée ou payée après le date d’échange entrainera de plein droit et sans mise en demeure une compensation forfaitaire et irréductible de 15%, avec un minimum de € 50. Tous les frais judiciaires et ex- trajudiciaires encourus en vue du recouvrement du montant dû, sont à charge de l’acheteur. En cas de doute sur l’exécution de l’obligation de paiement de l’acheteur, comme en cas de surséance de paiement, faillite ou demande en faillite, saisie, immobilisation liquidation, paiement retardé, nous nous réservons le droit d’établir une facture d’acompte partielle ou totale. Pour les commandes de moins de € 200 (HTVA), un supplément sera facturé pour couvrir les frais de transport et les frais administratifs.
6. Plaintes
Toute plainte conçernant une facture ou une livraison doit nous parvenir par lett- re recommandée dans les 8 jours suivant la date de facturation, resp. la date de livraison. Toute plainte reçue après ce délai sera irrecevable. L’introduction d’une plainte ne dispense pas le client de son obligation de paiement.
7.Annulation et retour
En cas d’une annulation complete ou partielle de la commande par l’acheteur, pour laquelle entre autres choses la non-acceptation de la commande sera appliquable comme indication, il est obligatoire de payer à All Food Machines une indemnité d’annulation forfaitaire de 25% du prix convenu avec minimum de € 250,00, plus d’intérets légaux a partir de la date de la mise en demeure. En aucun cas, l’acheteur peut annuler une commande de marchandises sur mesure ou en cueillette . L’acheteur peut etre obligé d’accepter la commande et de payer le prix de vente sous la confiscation du paiement de € 250,00, par non-acceptation. Les retours effectués sans en avertir préalablement AFM par écrit ne sont pas autorisés et ne dispensent pas l’acheteur de ses obligations de paiement.
8.Garantie
La période de garantie sur l’appareil dépend de et est déterminée par le fabri- cant de l’appareil. Sur les machines d’occasion il y a une garantie de 6 mois.La garantie commençe à partir de la date de livraison comme défini dans l’article
2, sauf les exceptions nommées ci-dessous. Il n’y a pas de garantie sur des usures et des articles de consommation. Le vendeur n’est en raison de cette garantie pas responsible dans le cas où: l’acheteur manque à suivre les instructions de l’usage; le nettoyage et/ou l’entretien de l’appareil et le manque de ceci a cau- sé le defaut de l’appareil; l’acheteur modifié ou répare l’appareil, permet qu’un tiers le fait ou, sans le consentement écrit et précedent du vendeur, utilise des pieces de rechange qui n’ont pas été approuvées par le fabricant; l‘acheteur manque à immédiatement metrre au courant le vendeur au moyen d’ une lettre recommandée qui doit etre déposée dans les 8 jouirs et après la découverte d’un defaut; le défaut est cause par l’usure normale, l’usage fautif, l’action in- compétente de l’opérateur, l’usage pour des autres buts que les spécifiés; l’uti- lisation de périphériques et logiciels inappropriés ou d’accessoires non homo- logues; ou par force majeure. Les problèmes de logiciel ou les virus ne sont en aucun cas couverts par la garantie sur le logiciel. Toutes les réparations sont effectuées conformément à nos normes et ne prolongent pas la période de ga- rantie, de même qu’elles ne génèrent pas de nouvelle garantie sur le matériel ou les pièces non remplacés.
9. Responsabilité
AFM ne peut étre tenue responsable de la perte et/ou de dommages causés aux programmes de logiciel lors de leur réparation ou de leur mise à jour,qu’el- les soient ou non couvertes par une garantie. En outre, le client décharge AFM à l’égard de tiers de tout droit de réclamation, action en justice ou requête de nature extracontractuelle ou autre, directement ou indirectement se rapportant aux marchandises ou services fournis, dans la mesure où une telle réclamation, action en justice ou requête serait imputable, même partiellement, au client.
10. Droit applicable et tribunaux compétents
Sur toutes nos offres, accords, services et factures, nos conditions de vente sont régies par le droit belge. Tout litige sera sous mis à la compétence des tribunaux de Gent.